พลังงานแสงอาทิตย์

เป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดไร้มลพิษ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ ผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้ ผลิตความร้อน ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการดูหนัง18+ยาวๆเรื่องหนึ่งเลยแหละ เปรียบเทียบง่ายๆก็คือพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้คุณได้ใช้งานอย่างเพียงพอ ต่อให้คุณจะเป็นคนที่ชอบดูหนัง18+และดูมันทั้งวันก็สามารถจ่ายกระแสไฟให้พอใช้งานได้ ไม่ว่าหนัง18+เรื่องมันจะยาวสักแค่ไหนก็ตาม
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งออกได้เป็น 3 ระบบคือ
1. เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ การแปลงระบบการผลิตไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบท ไกลความเจริญที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า ใช้กับอุปกรณ์ของระบบที่สำคัญด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์อุปกรณ์ควบคุมการประจุของแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การเปลี่ยนระบบของไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ กระแสสลับคือกระแสไฟที่ใช้ในบ้าน สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มาไว้เปิดหนัง18+ดู
2. เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย จะถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง เป็นระบบอุปกรณ์ที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์อุปกรณ์นี้จะเปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า
3. เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกแบบออกมา สำหรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ เช่นระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม แล้วเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงาน แล้วไฟฟ้าพลังน้ำเป็นต้น โดยรูปแบบของระบบนั้นจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของโครงการเป็นกรณีเฉพาะ
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน
การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ
1. การผลิตน้ำร้อนชนิดที่ไหลเวียนตามธรรมชาติ การผลิตน้ำร้อนชนิดที่มีถังเก็บน้ำอยู่สูงกว่าแผงรับแสงอาทิตย์ ในหลักการในการหมุนเวียนตามธรรมชาติ
2. การผลิตน้ำร้อนชนิดที่ใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน เหมาะสำหรับการใช้ผลิตน้ำร้อน แต่จะมีงอนมากๆ ไม่มีการใช้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. การผลิตน้ำร้อนแบบชนิดผสมผสาน เป็นการนำเอาเทคโนโลยีการผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ มาผสมกันความร้อน ที่เหลือทิ้งจากการระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นหรือเป็นเครื่องปรับอากาศ
การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีการใช้งาน 3 ลักษณะคือ
1. การอบแห้ง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลม
2. การอบแห้งระบบ Active คือมีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ
3. การอบแห้งระบบไฮบริด, คือการอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆช่วย